Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 24, 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.) (dalej: RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PODOVIA Sp. z o.o.; ul. Starołęcka 42 C; z siedzibą w  Poznaniu;      NIP 7822906115; REGON 520982940; zwana dalej Administratorem.
  1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres: 61-361 Poznań; ul. Starołęcka 42C; lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@podovia.pl
  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń zdrowotnych w PODOVIA sp. z o.o. i nie będą udostępniane innym odbiorcom nie związanym z udzielaniem świadczeń medycznych.
  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w szczególności usługi telekomunikacyjne, informatyczne i księgowe oraz inne podmioty, które muszą zostać dopuszczone do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu należytego wykonania umowy o świadczenie usług medycznych.
  1. PODOVIA sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe wyłącznie od pacjentów leczonych w swojej placówce.
  1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  1. W przypadku w którym ze względów zdrowotnych Pacjent nie może osobiście stawić się w naszej placówce po odbiór dokumentów zawierających dane osobowe, wymagamy posiadania pisemnego pełnomocnictwa/upoważnienia (zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego)
  1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania usługi medycznej i uzyskaniu odpowiednich świadczeń medycznych. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, usługa nie będzie mogła zostać wykonana zgodnie z przyjętymi w PODOVIA sp. z o.o. procedurami medycznymi.
  1. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.